Úvod

Vydaním urbárskeho patentu v roku 1767 Máriou Teréziou sa začala jednotná úprava poddaných pomerov i vo vtedajšej Porúbke a to v rokoch 1771 – 1772 a jej výsledkom boli nové zákonné úpravy hospodárskych vzťahov medzi poddanými a členmi šľachtickej rodiny Svätojánskovcov. Urbársky majetok bol rozdelený na 62 urbárskych dvorov, čomu patrilo 162 oktáv poľa aj lesa. Na 1 oktávu pripadalo 168 zlomkov čo je 27 216 zlomkov, ktoré platia až do dnešných čias. Podľa dostupných dokladov urbársky majetok v Porúbke okolo roku 1870 tvorilo 1 035 ha.

V dnešnej dobe má urbár 1 184,35 ha. Pri urbárskom zriadení v roku 1890 na základe spoločnej dohody medzi rodinou Sentivániovcov z Lipt. Jána a bývalými urbárnikmi z Liptovskej Porúbky bola pre urbár Lipt. Porúbka vyčlenená plocha 207,293 ha. Toto bol základ dnešného urbárskeho majetku v časti Štiavnica. Prikupovaním od Sentivániovcov až do roku 1910 sa majetok v Štiavnici rozrástol na 1 037,153 ha. Prvý dostupný zoznam členov bývalých urbárnikov v Liptovskej Porúbke, úradne overený, je z roku 1886, kedy mal 166 členov, ktorí vlastnili 320/320 všetkého majetku. V roku 1907 sa začal uvádzať podiel 27 216. Tento podiel bol 2.6.1940 potvrdený Župným úradom v Ružomberku. Na základe zákona č. 81/1949 bol urbársky majetok zoštátnený. Likvidáciu urbáru dokončil zákon č. 2/1958, kedy štátne lesy prevzali lesný majetok.

V roku 1990 bola zvolaná prípravná schôdza, ktorej iniciátorom bol Bohuslav Kočtúch, na ktorej bol zvolený prípravný výbor na obnovu urbárskeho pozemkového spoločenstva (UPS) a jeho predsedom sa stal Bohuslav Kočtúch. Na evanjelickej fare v obci sa našli doklady – Kniha zápisníc z roku 1912, rozdelenie majetku podľa dvorov z roku 1928, zápisnice členov UPS o výške podielov, osobná evidencia podľa stavu k 31.12.1928, urbárske názvoslovie, zlomkové a pasienkové hárky členov urbáru ako aj mapy. Identifikácii majetku sa popri predsedovi venoval aj Stanislav Šúlek ako aj celý výbor. (Informácie prevzaté z publikácie „Liptovská Porúbka“).

V roku 1993 bolo spoločenstvo pod názvom Spolok bývalých urbárnikov zapísané do evidencie pozemkových spoločenstiev. Predsedom urbáru bol Bohuslav Kočtúch, podpredsedom Balko Ján a tajomníkom Doc. Ing. Jacko Michal, CSc. V roku 1996 sa Spolok bývalých urbárnikov na základe zákona č. 181/1995 Z.z. zmenil na spoločenstvo s právnou subjektivitou s názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka, ktoré bolo zaregistrované na Obvodnom úrade Liptovský Hrádok 28.2.1996. Jeho predsedom aj naďalej ostal Bohuslav Kočtúch až do roku 1999.

V roku 1999 bol voľbami zvolený za predsedu UPS Ing. Bohuslav Kočtúch. V roku 2000 boli voľby do výboru UPS. Za predsedu bol zvolený Ing. Bohuslav Kočtúch, Ján Balko za podpredsedu, Glavo Ján za tajomníka, hospodárom bol Miroslav Frniak.

Vo voľbách v roku 2004 bol voľbami vo funkcii predsedu potvrdený Ing. Bohuslav Kočtúch, tajomník Glavo Ján a podpredseda Ján Bella, hospodár Frniak Miroslav, gazda Mgr. Lenárt Pavel. Predsedom dozornej rady sa stal Mgr. Vladimír Fáber.

Vo voľbách v roku 2008 bolo zvolené predstavenstvo: predseda – Ing. Bohuslav Kočtúch, podpredseda – Ján Bella, tajomník – Glavo Ján a hospodár – Frniak Miroslav, gazda UPS – Mgr. Lenárt Pavel

V roku 2004 bola podaná žiadosť o reštitučný nárok na základe zákona č. 503/2003 Z.z. pre oprávnené osoby a ich dedičov. Boli uznané posledné zlomky vo výške 1052. 

30 nevydaných  zlomkov prebrala Agria Liptovský Ondrej. Tým v našom UPS máme vybavené všetky zlomky v celkovom pošte 27216. Rozhodnutie bolo vydané v roku 2008.

V septembri 2010 zomrel zakladajúci predseda  urbáru pán Bohuslav Kočtúch

Rok 2012 bol volebným rokom, ale po neúspešných voľbách výbor bol poverený členmi urbáru vo funkcii na ďalší  rok . Pripravili sa nové voľby.

Rok 2013  bol znova volebný a za predsedu bol opakovane zvolený Ing. Bohuslav Kočtúch a osem členný  výbor . Za podpredsedu bol zvolený Ing. Miroslav Haluška. Dozornú radu viedol  zvolený Anton Pitoňák.

V roku 2017 sa po štyroch rokoch konali voľby predsedu. Zvolený bol Ing. Bohuslav Kočtúch , podpredsedom sa stal Ing. Miroslav Haluška. Predsedom dozornej rady bol zvolený Milan Vlček. Výbor  pracoval v osem člennom zložení.

Na začiatku roku 2019 sa predseda Ing. Bohuslav Kočtúch vzdal funkcie a poverený vedením bol podpredseda Ing. Miroslav Haluška.

6.4.2019 na Zhromaždení vlastníkov bol za predsedu zvolený Ing. Miroslav Haluška.

V apríli 2019 zomrel druhý zakladajúci člen urbáru  pán Stanislav Šúlek.

6.7.2020 sa  po prvý krát konalo Zhromaždenie vlastníkov formou korešpondenčného hlasovania z dôvodu pandémie COVID , kedy sa členovia nemohli stretnúť.

22.4.2021 bolo Zhromaždenie vlastníkov znova konané korešpondenčným spôsobom, kedy prebehla aj voľba členov výboru. Na svojom prvom zasadnutí zo zvolených piatich členov bol zvolený predseda UPS Ing. Miroslav Haluška a za podpredsedu Ľuboš Kočtúch.

Predsedom dozornej rady sa stal Ing. Ján Vyšňan.