Legislatíva

Zákon 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu…

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

Zákon 23/1962 Zb. o poľovníctve

Vyhláška 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Vyhláška 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Vyhláška 368/1997 Z.z. o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

Vyhláška 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov

Vyhláška 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

Zákon 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov

Vyhláška 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov